واتساپ
+86 13823291602
با ما تماس بگیرید
19842778703 86+
پست الکترونیک
info@hongsbelt.com

راهنمای مقاومت شیمیایی

پیشوند A

نام شیمیایی

شرایط دما مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
استیک اسید 21 درجه سانتی گراد N O O
استون 21 درجه سانتی گراد O O O
الکل • اتیل 21 درجه سانتی گراد O O O O
الکل • متیل 21 درجه سانتی گراد O O O O
فلوراید آلومینیوم 21 درجه سانتی گراد N O O
هیدروکسید آلومینیوم O O
گاز آمونیاک O O O O
مشروب آمونیاک 21 درجه سانتی گراد O N
کربنات آمونیوم 1% و 5% 21 درجه سانتی گراد O
محلول کلرید آمونیوم 10٪ غلیان O
نیترات آمونیوم O
آنیلین 3 درصد خام غلیظ 21 درجه سانتی گراد O O O
تیزاب سلطانی N N O
اسید آرسنیک O O

پیشوند B

نام شیمیایی

وضعیت دما مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
آبجو O O
چغندر قند O
بنزن 21 درجه سانتی گراد O O N O
بنزوئیک اسید 21 درجه سانتی گراد O O
بنزول داغ O
اسید بورایک 5% N O
بوراکس 5% داغ N O O
مایع ترمز O O O
آب نمک • اسید N O O O
اسید برومیک N N N N
آب برم O
اسید بوتیریک 5% O
بوتیل استات O N N
بوتیل آکریلات N

O = خوب، N = خیر

پیشوند C

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
کربنات کلسیم 21 درجه سانتی گراد O O
محلول رقیق کلسیم کلرات 21 درجه سانتی گراد O O
کلسیم هیدروکسید غلیان O O O O
هیپوکلریت کلسیم 21 درجه سانتی گراد O N
سولفات کلسیم اشباع شده 21 درجه سانتی گراد O
بی سولفید کربن O N N
دی اکسید کربن O O O
دی سولفید کربن O N N
محلول آبی خالص تتراکلرید کربن 5 تا 10 درصد 21 درجه سانتی گراد O N N N
کلر (5٪ در CCI4) N
کلر (تر) N N
آب کلر O
گاز کلر (خشک) 21 درجه سانتی گراد O N N
اسید کلراستیک 21 درجه سانتی گراد O
کلروبنزن O N N
کلروفرم 21 درجه سانتی گراد N N N
کلروسولفونیک اسید N N N
کرومیک اسید 50% Com.(ادامه SO3) N O O
شراب سیب 21 درجه سانتی گراد O
اسید سیتریک O O O
روغن نارگیل O O
فلز مس O O
کلرید مس 5% هم زده 21 درجه سانتی گراد O
سیانید مس O
نیترات مس O
کرزول N O
محلول اشباع سولفات مس

غلیان

O
سولفات کوپریک O
سیکلوهگزان N N

O = خوب، N = خیر

پیشوند D

نام شیمیایی

درجه حرارت

پشیمانی

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
مواد شوینده O O O O
محلول شوینده (وظیفه سنگین) N O
در حال توسعه راه حل 21 درجه سانتی گراد O
دکسترین O O O
دی اتیل آمین 21 درجه سانتی گراد O O
دی اتیل اتر 21 درجه سانتی گراد O

O = خوب، N = خیر

پیشوند E

نام شیمیایی

درجه حرارت

پشیمانی

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اتیل استات O N O
اتیل کلرید 21 درجه سانتی گراد N
اتیلامین O O
اتیلن کلرید 21 درجه سانتی گراد O N N
اتیل اتر N N
اتیلن گلیکول O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند F

نام شیمیایی

کاهش دما مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
فریک کلرید 1% محلول هنوز 5% محلول هنوز N O O
کلرید فریک 50% N O O
نیترات فریک O O
آهنی N O O
محلول فرمالین 40 درصد O
فرمالدئید O N O
اسید فرمیک 10 درصد غلیظ N O N
تفاله آب میوه O O O
نفت سیاه 21 درجه سانتی گراد O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند G

نام شیمیایی

وضعیت دما مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
گازوئیل 21 درجه سانتی گراد O O N N
گلوکز O O
گلیسرول O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند H

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
آب اکسیژنه 21 درجه سانتی گراد N O O
سولفید هیدروژن O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند I

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
جوهر O
ید O
ایزواکتان N O N N

O = خوب، N = خیر

پیشوند J

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
سوخت موشک 21 درجه سانتی گراد O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند K

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
نفت سفید 21 درجه سانتی گراد O O N O

O = خوب، N = خیر

پیشوند L

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اسید لاکتیک 80% O N O O
روغن گوشت خوک

O

O O
استات سرب O O
لیگروین 21 درجه سانتی گراد O
گوگرد آهک 21 درجه سانتی گراد O
روغن بزرک 21 درجه سانتی گراد O O O O
روغن کاری 21 درجه سانتی گراد O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند M

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
منیزیم N O O
کلرید منیزیم 1% و 5% ثابت 21 درجه سانتی گراد O
سولفات منگنز داغ N O
محلول های رقیق کلرید جیوه O O
سیانید جیوه O O
نیترات جیوه O O
متانول 21 درجه سانتی گراد N O
متیل کلراید N N
متیل اتیل کتون 21 درجه سانتی گراد O N O
متیل سولفوریک اسید O O
شیر • تازه یا ترش داغ O O
روغن معدنی 60 درجه سانتی گراد O O O O
ارواح معدنی O O
ملاس 60 درجه سانتی گراد O O O
روغن موتور 21 درجه سانتی گراد O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند N

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
نیکل N O O
محلول کلرید نیکل 21 درجه سانتی گراد O
اسید نیتریک 21 درجه سانتی گراد N N O
محلول نیتروژن اسید 5 درصد 65 درجه سانتی گراد N
اکسید نیتروژن 21 درجه سانتی گراد O

O = خوب، N = خیر

پیشوند O

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
روغن • دانه کتان O O O
روغن • معدنی O O O
روغن • زیتون O O O
اسید اولئیک غلیظ 21 درجه سانتی گراد O O
اولئومارگارین O O O
اسید اگزالیک 21 درجه سانتی گراد O O
ازن 21 درجه سانتی گراد N O N

O = خوب، N = خیر

پیشوند P

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اسید پالمیتیک O
پارافین داغ N
پارافین سرد O
اسید پرکلریک 21 درجه سانتی گراد O O
پرکلروتیلن N N N
اتر نفت N
فنل N N O
اسید فسفریک 21 درجه سانتی گراد N O O
راه حل های عکاسی O O O O
پلی وینیل استات 21 درجه سانتی گراد O O
پتاسیم O O O
بروماید پتاسیم 21 درجه سانتی گراد O O O
کربنات پتاسیم 1% کربنات پتاسیم 21 درجه سانتی گراد O O
کلرات پتاسیم 1% و 5% 60 درجه سانتی گراد O O
پتاسیم هیدروکسید 21 درجه سانتی گراد O O
پتاسیم پرمنگنات N O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند S

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
سیانور نقره O
نیترات نقره O O
بی کربنات سدیم همه غلظت ها 5% ثابت 60 درجه سانتی گراد O O
کربنات سدیم 60 درجه سانتی گراد O O
فلورید سدیم O O
سدیم هیدروکسید 60% N O O O
هیپوکلریت سدیم (5% کلر) N O O
نیترات سدیم O O
سولفات سدیم تمام غلظت 21 درجه سانتی گراد O O
محلول اشباع کلرید استانیک 60 درجه سانتی گراد N O O
اسید استریک 21 درجه سانتی گراد O O O
آب قند 60 درجه سانتی گراد O
اسید سولفامیک 20% 21 درجه سانتی گراد N O
مشروبات الکلی سولفاته 21 درجه سانتی گراد O O
گوگرد 60 درجه سانتی گراد O O O
کلرید گوگرد 21 درجه سانتی گراد O
دی اکسید گوگرد 21 درجه سانتی گراد O O O
اسید سولفوریک 50% 60 درجه سانتی گراد N O O
اسید سولفوریک 70% 60 درجه سانتی گراد N N O

پیشوند T

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اسید تانیک 60 درجه سانتی گراد O O
اسید تارتاریک 60 درجه سانتی گراد O O
تولوئن 21 درجه سانتی گراد O N N
آب گوجه O O O
روغن ترانسفورماتور 21 درجه سانتی گراد O O O
سقز 100% O N N

O = خوب، N = خیر

پیشوند U

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اوره O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند W

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
اب O O O O
شراب O O O O

O = خوب، N = خیر

پیشوند Z

نام شیمیایی

درجه حرارت

وضعیت

مواد کمربند
استال نایلون پ .E . پ .پ .
کلرید روی / سولفات N O O
محلول اشباع سولفات روی 25%

21 درجه سانتی گراد

O

O = خوب، N = خیر